بیمه تجهیزات الکترونیک (EE)

بیمه تجهیزات الکترونیک (EE)

این بیمه نامه تجهیزات و دستگاه هایی مانند لوازم پزشکی و آزمایشگاهی، تجهیزات مخابراتی، اتاق سرور و مانند آنها را که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی از ارزش قطعات مکانیکی در آنها بیشتر باشد تحت پوشش قرار می دهد.