بیمه ریسکهای تکمیل شده (CECR)

بیمه ریسکهای تکمیل شده (CECR)

این بیمه نامه خسارت وارده به انواع سازه های عمرانی  احداث شده از قبیل ساختمانها، برج ها، سیلوها، تونل ها، سد ها و مانند آن را در زمان بهره برداری تحت پوشش قرار می دهد.