بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات (MLOP)

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات (MLOP)

این بیمه نامه عدم حصول سود ناخالص را که در اثر شکست ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیسات ماشین آلاتی مانند خط تولید کارخانه، نیروگاهها و مانند آن بوجود می آید، تحت پوشش قرار می دهد.