بیمه مسئولیت آسانسور

بیمه مسئولیت آسانسور

نقص فنی قطعات آسانسور و خطای انسانی همواره آسانسور را آبستن حوادث مرگباری می‌کند؛ که در صورت وقوع چنین حوادثی علاوه بر ایجاد مشکلات روحی و روانی برای مصدوم و یا خانواده متوفی معمولاً باعث دعوای حقوقی مبنی بر کشف مقصر یا مقصرین حادثه و پرداخت دیه فوت یا نقص عضو می‌گردد. بیمه آسانسور قطعاً نمی‌تواند مصدوم را درمان و یا متوفی را زندگی دوباره ببخشد اما با تأمین به‌موقع و مناسب حقوق حادثه دیدگان نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط طرفین و برقراری صلح و آرامش خواهد داشت.