بیمه مسئولیت جامع شهرداری

بیمه مسئولیت جامع شهرداری

بیمه مسئولیت شهرداری‌ها در قبال اشخاص ثالث (شهروندان) بدین معنی که چنانچه درنتیجه فعل یا ترک فعل شهرداری‌ها خسارت مالی و جانی به اشخاص ثالث وارد آید و بیمه‌گذار به‌طور قانونی مسئول جبران آن شناخته شود بیمه‌گر خسارت‌های وارده را جبران خواهد کرد.