بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو

بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو

تأمین خسارت‌های جانی و مالی ناشی از وقوع حادثه در داخل پارکینگ، بدین معنی که چنانچه خسارت جانی به اشخاص ثالث و خسارت مالی ناشی از خطرات تحت پوشش به خودروهای پارک شده در پارکینگ وارد آید بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

خطرات تحت پوشش:

  1. خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی
  2. خسارت‌های مالی ناشی از سرقت کلی
  3. خسارت شکست شیشه

حق بیمه:

حق بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو بر اساس ظرفیت نمایشگاه یا پارکینگ، مدت بیمه، تعهدات بیمه‌نامه تعیین می‌گردد به‌عنوان‌مثال حق بیمه یک پارکینگ شبانه‌روزی روباز با ظرفیت ۱۰۰ خودرو با پوشش خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی، سرقت کلی و شکست شیشه به شرح زیر است:

هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه: ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال

هزینه پزشکی در طول مدت بیمه: ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال

غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر تا سقف: ۰۰۰/۴۰۰۰/۴۰۰ ریال

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه: ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ریال

خسارت مالی برای هر خودرو تا سقف: ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال

خسارت مالی در طول مدت بیمه تا سقف: ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال

حق بیمه سالیانه: ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال

فرانشیز:

فرانشیز سرقت کلی ۲۰% و فرانشیز سایر موارد ۱۰% به عهده بیمه‌گذار است.