بیمه مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل داخلی

بیمه مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل داخلی

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای متصدیان حمل و نقل در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به موجب بارنامه های صادره که ناشی از تحقق خطرهای بیمه شده باشد. متصدی حمل بر اساس بارنامه صادر شده مسئول و متعهد است که باری را که از فرستنده تحویل گرفته از نقطه الف به نقطه ب ببرد و سالم تحویل گیرنده دهد. بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل جبران کننده خسارت هایی است که در چهارچوب مسئولیت متصدی حمل و قرارداد فیمابین بوده باشد. در این بیمه نامه یک قرارداد بین شرکت بیمه و موسسه حمل منعقد میشود و موسسه حمل در دوره های زمانی مشخص لیست تمام بارنامه های صادر شده خود را به همراه حق بیمه مربوطه بصورت الکترونیکی برای شرکت بیمه ارسال میکند.

خطرهای بیمه شده در بیمه مسئولیت متصدی حمل:

  1. تصادف و واژگونی وسیله نقلیه و یا برخورد کالا با شی ثابت
  2. پرتاب شدن محموله از روی وسیله نقلیه؛
  3. آتش سوزی و انفجار وسیله نقلیه؛
  4. سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه به استثنا جعل اسناد؛
  5. هزینه های لازم و متعارف برای نجارت کالا و جلوگیری از توسعه؛
  6. خسارت پس از وقوع حوادثی که جبران زیان آنها در تعهد بیمه گر باشد؛
  7. هزینه متعارف دادرسی و دفاع از بیمه‌گذار در مراجع قضایی که در ارتباط با خطرات بیمه‌شده پرداخت‌شده باشد.