بیمه مسئولیت مدنی کارفرما ( ساختمانی، کارکنان و عمرانی )

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما ( ساختمانی، کارکنان و عمرانی )

عبارت است از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال صدمات بدنی که به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه در کارگاه به کارکنان وارد شود. درواقع کارفرمایان با خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان در یک حاشیه امنیت کامل در برابر حوادث احتمالی برای کارکنان قرار می‌گیرند؛ بدین معنی که چنانچه حادثه‌ای در محل کار رخ دهد و کارفرما مسئول شناخته شود این بیمه‌نامه با حمایت از کارفرما پس از دریافت رضایت از کارگر یا خانواده ایشان خسارت وارده را پرداخت خواهد کرد.

کلوزها یا پوشش‌های تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان 

دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان و همچنین هزینه پزشکی از تعهدات اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما است؛ اما مجموعه‌ای از پوشش‌های تکمیلی یا پیوست وجود دارد؛ که با پرداخت حق بیمه بیشتر می‌توان از مزایای آن‌ها بهره‌مند شد، این کلوزها یا پوشش‌های اضافی پیوست عبارت‌اند از:

۱- کلوز شماره یک:

به‌موجب این کلوز مسئولیت بیمه‌گذار ناشی از تعدد دیات (بیش از یک دیه) به ازای هر دیه اضافی، برابر با تعهد ریالی فوت و نقص عضو مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه برای یک دیه تحت پوشش قرار دارد. حق بیمه کلوز شماره یک، پنج درصد حق بیمه پایه است.

۲- کلوز شماره دو:

جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه‌گذار در مأموریت خارج از کارگاه از زمان اعلام اسامی افراد به بیمه‌گر مشمول تعهدات بیمه‌گر است. درهرحال صدمات جسمانی کارکنان ناشی از وسایل نقلیه موتوری استثناء است و در صورتی پوشش دارد که کلوز شماره پنج هم خریداری گردد. حق بیمه کلوز شماره دو با توجه به تعداد افراد امور بین پنج تا سی‌وپنج درصد حق بیمه پایه است.

۳- کلوز شماره سه:

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه‌گذار در اماکن وابسته به پروژه که خارج از محل مورد بیمه بوده و فعالیت کاری در آن انجام نپذیرد و توسط بیمه‌گذار حدود آن تعیین گردد تحت پوشش است (حوادث ناشی از وسایل حرارتی و برودتی غیراستاندارد و یا نصب غیراستاندارد در محل و زمان استراحت تحت پوشش نیست). حق بیمه کلوز شماره سه، پنج درصد حق بیمه پایه است.

۴- کلوز شماره چهار: مسئولیت مجری ذیصلاح در پروژه‌های ساختمانی در خصوص خسارت‌های جانی با رعایت شرایط این بیمه‌نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد.

۵- کلوز شماره پنج:

بر اساس این پوشش، برخلاف بند ۲ ماده بیست و یکم شرایط عمومی بیمه‌نامه، خسارات بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری که در زمان استفاده و حرکت یا در زمان سکون و خاموشی، در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار با شرایطی تحت پوشش است.

۶- کلوز شماره شش:

هزینه‌های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه‌گذار با ارائه صورتحساب مراجع درمانی خصوصی جبران می‌گردد. حق بیمه کلوز شماره نه، پانزده درصد حق بیمه پایه است

۷- کلوز شماره هفت:

مطالبات سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از بیمه‌گذار صرفاً بابت مستمری موضوع «تبصره یک ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی» که ناشی از حادثه منجر به فوت، بروز جراحت و نقص عضو کارکنان بیمه‌گذار است، جبران می‌گردد.

تعهد بیمه‌گر برای هر نفر به انتخاب بیمه‌گذار و در طول مدت بیمه‌نامه معادل تعداد افراد تحت پوشش غرامت‌های فوت و نقص عضو مندرج در بیمه‌نامه خواهد بود

۸- کلوز شماره هشت:

ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی: درصورتی‌که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

۹- کلوز شماره نه:

صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث بر اساس تعهدات فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در محدوده مورد بیمه در تعهد بیمه‌گر هست و تعهد بیمه‌گر در این کلوز از پنجاه‌درصد حداکثر تعهد بیمه‌گر در طول مدت بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد. حق بیمه کلوز شماره دوازده، ده درصد حق بیمه پایه است.

۱۰- کلوز شماره ده:

تعهد بیمه‌گر به ارزش روز دیه در زمان پرداخت خسارت. حق بیمه کلوز شماره سیزده برای یک‌بار ۲۵% برای دو بار ۳۵% و برای سه بار ۴۰% حق بیمه پایه است

۱۱- کلوز شماره یازده:

مسئولیت بیمه‌گذار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه جهت کارکنان بیمه‌گذار به شرح زیر تحت پوشش بیمه‌نامه قرار می‌گیرد و تعهد بیمه‌گر از محل کلوز از پنجاه‌درصد حداکثر تعهد بیمه‌گر در طول مدت بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.