بیمه‌نامه های تکمیلی درمان

بیمه‌نامه های تکمیلی درمان

تغییر سبک زندگی افراد و عدم تحرک کافی باعث تهدید سلامت افراد جامعه شده است. هرچند که پیشرفت‌های خیره‌کننده علم پزشکی امیدواری‌های فراوانی را برای بشر فراهم کرده است اما دریافت خدمات پزشکی همراه با هزینه‌های سرسام‌آوری است که اغلب تعادل مالی افراد را به چالش می‌کشد. بیمه تکمیلی ایران راهی مناسب برای مدیریت هزینه‌های ناگهانی ناشی از حوادث و بیماری است. بیمه تکمیلی، جبران هزینه‌های پوشش‌های اصلی و اضافی ناشی از بیماری و یا حادثه به ترتیبی که در بیمه‌نامه تعیین و در تعهد شرکت بیمه قرارگرفته است.

تعریف حادثه:

هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده  بیمه‌شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه‌شده گردد.

تعریف بیماری:

وضعیت جسمی یا روانی غیرطبیعی به تشخیص پزشک که موجب اختلال در عملکرد طبیعی و جهاز مختلف بدن گردد.

گروه بیمه‌شدگان:

کارکنان رسمی، پیمانی، یا قراردئادی بیمه‌گذار به‌عنوان بیمه‌شده اصلی و افراد تحت تکفل آنان؛

  • بیمه‌شده اصلی مکلف است افراد تحت تکفل خود را به‌طور هم‌زمان در ابتدای مدت بیمه برای اخذ پوشش معرفی کند؛
  • حداقل پنجاه‌درصد از کارکنان بیمه‌گذار باید به‌طور هم‌زمان تحت  پوشش بیمه قرار گیرند؛
  • ارائه پوشش به افراد تبعی ۲ و ۳ بیمه‌شده اصلی به تشخیص بیمه‌گر بلامانع است؛
  • ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروه‌ها (از قبیل اصناف، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها) به این شرط مجاز است که بیمه‌گذار پرداخت حق بیمه سالیانه را تضمین کند و بیش از پنجاه‌درصد اعضای گروه به‌طور هم‌زمان بیمه شوند.