بیمه‌نامه حوادث انفرادی عادی

بیمه‌نامه حوادث انفرادی عادی

درصورتی‌که بیمه‌شده در طول مدت بیمه‌نامه براثر حادثه فوت نماید و یا دچار نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم کلی و جزئی براثر حادثه گردد و یا متحمل پرداخت هزینه درمان ناشی از وقوع حادثه شود، در صورت فوت سرمایه بیمه منتخب به ذینفع و یا وراث قانونی وی و در صورت ازکارافتادگی دائم کلی براثر حادثه کل سرمایه مندرج در بیمه‌نامه را به شخص بیمه‌شده و در صورت ازکارافتادگی دائم جزئی براثر حادثه درصدی از مبلغ سرمایه به شخص بیمه‌شده پرداخت می‌گردد. مبنای تعیین نرخ این رشته بیمه‌ای طبقه شغلی بیمه‌شده است.

حوادث انفرادی دفترچه‌ای

آسیاهای به‌منظور تسریع در ارائه خدمات به افرادی که از سلامت کامل برخوردار می‌باشند، اقدام به طراحی بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی دفترچه‌ای با احتساب تخفیفات خاص و با سرمایه‌های از پیش تعیین‌شده نموده است.