بیمه‌نامه حوادث گروهی

بیمه‌نامه حوادث گروهی

کلیه شرکت‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی که دارای شماره ثبت می‌باشند می‌توانند کارکنان و کارگران خود را در قبال خطر فوت، نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم کلی و جزئی و هزینه‌های پزشکی ناشی از حوادث (کاری و یا خارج از محیط کار) را تحت پوشش قرار داده و در صورت ازکارافتادگی بیمه‌شده و یا فوت وی با پرداخت سرمایه بیمه توسط شرکت بیمه ایران تضمین مناسبی برای بیمه‌شده و یا بازماندگان او ایجاد نمایند. مبنای تعیین نرخ این رشته بیمه‌ای نوع فعالیت شغلی که اکثریت کارکنان بدان مبادرت می‌ورزند، می‌باشد.