بیمه‌نامه‌های حوادث

بیمه‌نامه‌های حوادث

حوادث:

هر شخصی حقیقی و حقوقی با خرید بیمه‌نامه حوادث برای مدت معین می‌تواند خود و یا اعضاء خانواده و یا کارکنان خود را در طول مدت ۲۴ ساعت شبانه‌روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت، نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم جزئی، کلی، پرداخت هزینه پزشکی و غرامت روزانه براثر حادثه تحت پوشش بیمه قرار دهد. حادثه به هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه‌شده در مدت بیمه رخ دهد، اطلاق می‌گردد.

منظور از نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضاء بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه‌نامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه، بروز نموده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

جز در مواردی که در بیمه‌نامه حوادث به نحو دیگری توافق شده باشد مدت این نوع بیمه‌نامه یک سال شمسی است. هزینه‌های پزشکی عبارت است از هزینه‌هایی که بیمه‌شده یا بیمه‌گذار به علت تحقق خطرات موضوع بیمه‌نامه حوادث، بابت دریافت خدمات درمانی پرداخت می‌نماید که در صورت تسلیم صورت‌حساب به شرکت بیمه بر اساس شرایط بیمه‌نامه خسارت پرداخت می‌گردد. هزینه انتقال بیمه‌شده به‌منظور معالجه در مواردی که طبق تشخیص پزشک معالج جنبه اورژانس داشته و یا امکان معالجه وی در محل وقوع حادثه نباشد نیز توسط شرکت بیمه پرداخت می‌گردد.

درصورتی‌که بیمه‌شده در اثر تحقق هر یک از خطرات موضوع بیمه‌نامه حوادث به تشخیص پزشک معالج و تائید پزشک معتمد بیمه‌گر از انجام وظایف شغلی خود بازبماند شرکت بیمه مبلغی را که از قبل در بیمه‌نامه توافق گردیده به‌عنوان غرامت روزانه به وی پرداخت می‌نماید.