بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای ابنیه‌سازان

بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای ابنیه‌سازان

مسئولیت سازنده ساختمان را در مقابل صدمات جسمانی وارد به کارکنان که ناشی از وقوع حوادث حین کار باشد در محدوده مکانی

.مشخص جبران می‌نماید. از بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه بیشتر جهت ساخت‌وسازهای شهری دارای پروانه ساختمانی استفاده می‌شود؛ که پوشش این بیمه جبران هزینه‌های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو بر اساس دیه است.

ملاک محاسبه حق بیمه

  1. مدت بیمه
  2. کل متراژ زیربنا
  3. تعداد طبقات ساختمانی در دست احداث