بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای دامپزشکان

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای دامپزشکان

مسئولیت مدنی حرفه‌ای دامپزشکان در مقابل خسارت وارد به دام و طیور که به علت خطا، غفلت یا قصور وی در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحی و به‌طورکلی انجام امور دامپزشکی دچار صدمات شده یا تلف‌شده باشند تحت پوشش این بیمه‌نامه خواهد بود.