بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مهندسین ناظر، محاسب و طراح

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مهندسین ناظر، محاسب و طراح

موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت حرفه‌ای بیمه‌گذار مهندس ناظر در قـبال مالک و اشخاص ثالث، بـدین معنی که چنانچه درنتیجه سهل‌انگاری، قـصور، غـفلت، خطا و اشتباه حرفه‌ای بیمه‌گذار در محل ملک مورد نظارت /بازرسی، خسارات جانی و مالی به مالک و اشخاص ثالث وارد آید و بیمه‌گذار مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه‌گر پس از احـراز مسئولیت بیمه‌گذار بر اساس تعهدات مندرج در بیمه‌نامه، نسبت به جبران خسارات اقدام می‌نماید.