بیمه‌نامه مسئولیت مدیران رستوران‌ها

بیمه‌نامه مسئولیت مدیران رستوران‌ها

بیمه مسئولیت مدنی مدیر رستوران را در برابر استفاده‌کنندگان از رستوران بیمه می‌کند؛ بدین معنی که چنانچه در طول مدت اقامت میهمانان در رستوران یا استراحتگاه خسارت جانی به آن‌ها وارد آید بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.