بیمه‌نامه مسئولیت مدیران ساختمان

بیمه‌نامه مسئولیت مدیران ساختمان

عبارت است از بیمه مسئولیت مدیر ساختمان در قبال ساکنین، اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان، بدین معنی که چنانچه درنتیجه قصور و سهل‌انگاری  مدیر ساختمان خسارت جانی و مالی به ساکنین، اشخاص ثالث و مشاعات وارد شود و منشأ این خسارت ناشی از مشاعات ساختمان باشد، شرکت بیمه پس از احراز مسئولیت مدیر ساختمان و در صورت لزوم مطابق رأی محاکم قضایی نسبت به پرداخت خسارت اقدام می‌نماید.