بیمه‌نامه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه‌نامه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی در برابر استفاده‌کنندگان بدین معنی که چنانچه در طول دوره آموزشی خسارت جانی به شرکت‌کنندگان وارد آید، بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد کرد. تصور کنید یکی از دانشجویان یا دانش آموزان در حال عبور از راه‌پله‌ها به دلیل خیس بودن راه‌پله تعادل خود را از دست بدهد و پس از برخورد با پله‌ها فوت نماید، در چنین شرایطی  مدیر مرکز آموزشی مسئول حادثه شناخته خواهد شد و می‌بایست دیه فوت دانشجو یا دانش‌آموز را پرداخت نماید. حال اگر مدیر مرکز آموزشی بیمه مسئولیت داشته باشد خسارت وارده توسط شرکت بیمه جبران خواهد شد. مدیران مدارس غیرانتفاعی، مدیران دانشگاه‌ها، مدیران مراکز آموزش زبان، مدیران مراکز آموزش کامپیوتر و … می‌توانند مخاطب این بیمه‌نامه باشند.

لازم به ذکر است بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی صرفاً خسارت‌های وارده به استفاده‌کنندگان یا دانشجویان و دانش آموزان را تحت پوشش قرار می‌دهد و حوادث احتمالی کارکنان و کارکنان مرکز آموزشی در تعهدات این بیمه نیست.