بیمه‌نامه مسئولیت مدیران مهدکودک

بیمه‌نامه مسئولیت مدیران مهدکودک

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در برابر کودکان، بدین معنی که چنانچه در طول مدت نگهداری کودکان در مهدکودک، خسارت بدنی ناشی از حادثه به کودکان وارد آید و بیمه‌گذار مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار و در صورت لزوم بر اساس رأی مراجع ذیصلاح قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود. مدیران مهدکودک با خرید این بیمه‌نامه در حاشیه امنیت کامل در برابر حوادث احتمالی ناشی از قصور و کوتاهی، سهل‌انگاری خود و کارکنان مهد قرار خواهند گرفت. بیمه حوادث تحصیلی کودکان بیمه‌نامه دیگری است که مدیران مهدکودک می‌توانند علاوه بر بیمه مسئولیت مدیران مهدکودک به‌عنوان مکمل تهیه نمایند .