بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مسئولین فنی بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها در مقابل خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مسئولین فنی بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و درمانگاه‌ها در مقابل خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث

این بیمه‌نامه، مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در مقابل خسارات جانی وارد به بیماران و اشخاص ثالث در ارتباط با انجام وظایف بر اساس شرح وظایف مسئولین فنی ابلاغ‌شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا میزان تعهدات مندرج در جدول تعهدات بیمه‌نامه مشروط به اینکه مسئولیت بیمه‌گذار توسط مراجع ذیصلاح قضائی یا قانونی احراز گردیده باشد.