بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان متعهد است خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک به علت اشتباه، غفلت یا قصور پزشک در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحی و به‌طورکلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی شده و یا فوت شوند را جبران نماید. ‌بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌‌ای پزشکان بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده است.

با توجه به‌ضرورت تأمین حرفه‌ای پرستاران، ‌بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن و M.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوار نگاری و C.S.R، این بیمه به‌منظور جبران خسارات ناشی از مسئولیت پیراپزشکان صادر می‌شود.