بیمه‌نامه پزشکان، پیراپزشکان و دامپزشکان

بیمه‌نامه پزشکان، پیراپزشکان و دامپزشکان

بیمه‌نامه های زیر توسط بیمه ایران برای پزشکان، پیراپزشکان و دامپزشکان بنابر نیاز مشتری به صورت مجزا قابل صدور هستند: