بیمه‌نامه کارفرمایان

بیمه‌نامه کارفرمایان

بیمه‌نامه های زیر توسط بیمه ایران برای کارفرمایان عرضه می شود که بنابر نیاز مشتری به صورت مجزا قابل صدور می باشند: