بیمه‌نامه‌های مسئولیت

بیمه‌نامه‌های مسئولیت

این نوع بیمه‌نامه قراردادی است؛ که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می‌شود تعهد می‌کند، اشخاصی (بیمه‌گذاران) را که بر اثر فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران (زیان‌دیدگان) مسئول مدنی شناخته شوند را جبران نماید. موضوع بیمه مسئولیت مدنی تأمین یا جبران خسارت‌هایی است که بر اثر غفلت، خطا، اشتباه و تقصیر در حین فعالیت‌های روزمره متوجه دیگران می‌شود.

باتوجه به تنوع و گستردگی، بیمه‌های مسئولیت زیر ارائه می‌شوند: